1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2004 | 2006
  3. Ελληνικά
    • Τόμος 1. Το δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές, οι ανεξάρτητεςαρχές (Ν. 3051/2002) & ο Συνήγορος του Πολίτη.
      Τόμος 2. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοικησης, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,
      Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου