1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ευρωπαίος Διαμεσολαβήτης (Οργανισμός)
    2. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (Γεωγραφικό Όνομα)