1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Δημόσια διοίκηση (Έννοια)
    2. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (Γεωγραφικό Όνομα)