Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος Π. [Συγγραφέας]. Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2007
  3. Ελληνικά
    • Σκοπός της παρούσης μελέτης, είναι η παρουσίαση του συστήματος της διοικητικής αποκέντρωσης, τόσο από την πλευρά της συνταγματικής και νομοθετικής κατοχύρωσης, από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως και τις ημέρες μας, όσο και από την πλευρά της συγκριτικής ανάλυσής του, με βάση το θεσμικό καθεστώς που ισχύει και σε άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη.

      Biblionet