Ο έλεγχος της διοίκησης : Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας ∆ιοίκησης Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2006

 1. Έκδοση
 2. Μπέσιλα-Μακρίδη, Ελισάβετ
 3. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2006
 4. 321 σελίδες : εικονογράφηση, χάρτες ; 24 εκατοστά
 5. 9604450778 τόμος 2
 6. Τόμος Β.
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήριο.
  • Η μελέτη αποτελείται από τρία μέρη:

   Στο πρώτο μέρος γίνεται μια επισκόπηση των Ελεγκτικών Μηχανισμών ως θεσμικών μέσων καταπολέμησης της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης. Εξετάζεται η ευρωπαϊκή εμπειρία και παρουσιάζονται τα Ελεγκτικά Σώματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και οι μεταξύ τους σχέσεις.

   Στο δεύτερο μέρος αναλύεται διεξοδικά ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Παρουσιάζονται οι αρμοδιότητές του, οι αρχές που διέπουν την άσκηση των καθηκόντων του, ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων, ζητήματα για την εκλογή και θητεία του καθώς και η στελέχωση του γραφείου του. Επίσης, παρουσιάζεται το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.).

   Στο τρίτο μέρος εξετάζεται ο θεσμός των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης τόσο στο προϊσχύσαν, όσο και στο ισχύον δίκαιο. Παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και του Ειδικού Γραμματέα καθώς και όλο το φάσμα της ελεγκτικής διαδικασίας.

   Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται δύο παραρτήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει τη σχετική νομοθεσία που διέπει τους θεσμούς των Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και Γ.Ε.Ε.Δ.. Στο δεύτερο, παρατίθενται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και γραφήματα για τις δραστηριότητες και τα πεπραγμένα των ανωτέρω στο χρονικό διάστημα από το 1998 έως σήμερα. Ακολουθούν αλφαβητικό καθ’ ύλην ευρετήριο και ευρετήριο νομοθεσίας.

   Εκδόσεις Σάκκουλα