Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύβευμα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2013