Το καθεστώς των δημοσίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Αθήνα: Σάκκουλας Αντ. Ν., 1988

  1. Έκδοση
  2. Στεφάνου, Κωνσταντίνος Α. (1949-)
  3. Αθήνα: Σάκκουλας Αντ. Ν., 1988
  4. 93 σελίδες ; 24 εκ.
  5. Le regime des entreprises publiques dans la Communaute Europeenne
  6. Βιβλιογραφία: σ. 89-93.
Εικόνα εξωφύλλου