Στεφάνου, Κωνσταντίνος Α. (1949-) [Συγγραφέας]. Το καθεστώς των δημοσίων επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή κοινότητα

Έργο (αυτοτελές έργο)
Ελληνικά