Το καθεστώς των δημοσίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Αθήνα: Σάκκουλας Αντ. Ν., 1988

Bibliographic Info

Manifestation
93 σελίδες ; 24 εκ.
Le regime des entreprises publiques dans la Communaute Europeenne
Βιβλιογραφία: σ. 89-93.
Εικόνα εξωφύλλου