Διερεύνηση του εξωτερικού εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών των χωρών της ευρωζώνης - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2019

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Λιαργκόβας, Παναγιώτης
1η έκδοση
222 σελίδες : πίνακες, διαγράμματα
Μελέτες ; 80. ISSN: 11085789
9789603411246
Βιβλιογραφία: σελίδες 219-222

Σύνοψη -- Executive summary -- Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 2. Βασικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού εμπορίου αγαθών των χωρών της ευρωζώνης -- Κεφάλαιο 3. Θεωρητική προσέγγιση και μεθοδολογία των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των χωρών της ευρωζώνης -- Κεφάλαιο 4. Συγκριτικά πλεονεκτήματα των χωρών της ευρωζώνης -- Κεφάλαιο 5. ΧΑρτογράφηση κλάδων: εμπειρικά αποτελέσματα -- Κεφάλαιο 6. Εμπειρική διερεύνηση της σχέσης συγκριτικών πλεονεκτημάτων και καθαρών εξαγωγών των χωρών της ευρωζώνης -- Κεφάλαιο 7. Συμπεράσματα μελέτης.

Στόχο της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση του εξωτερικού εμπορίου και ιδιαίτερα της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών των χωρών-μελών της Ευρωζώνης. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για να ανιχνεύσουμε τους κλάδους-κλειδιά των εξεταζόμενων χωρών, οι οποίοι θα πρέπει με κατάλληλες πολιτικές εμπορίου και αναπτυξιακές πολιτικές να ενισχυθούν για να είναι εφικτή η επίτευξη υψηλών εξαγωγικών επιδόσεων.

 

Εφαρμόζουμε τους δείκτες ανταγωνιστικότητας, για να «χαρτογραφήσουμε» τους δυνητικά ανταγωνιστικούς εξαγωγικούς κλάδους και να εξετάσουμε τις αλλαγές στη δομή του εμπορίου κάθε χώρας. Ένας επιπρόσθετος στόχος της μελέτης είναι να διερευνηθεί εάν η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών των χωρών-μελών της Ευρωζώνης. Παράλληλα, εξετάζουμε τη σχέση αιτιότητας μεταξύ συγκριτικών πλεονεκτημάτων και καθαρών εξαγωγών. Τέλος, στη μελέτη περιλαμβάνονται και προτάσεις πολιτικής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στο διεθνές εμπόριο. Εφαρμόζουμε τους δείκτες ανταγωνιστικότητας, για να «χαρτογραφήσουμε» τους δυνητικά ανταγωνιστικούς εξαγωγικούς κλάδους και να εξετάσουμε τις αλλαγές στη δομή του εμπορίου κάθε χώρας. Ένας επιπρόσθετος στόχος της μελέτης είναι να διερευνηθεί εάν η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών των χωρών-μελών της Ευρωζώνης. Παράλληλα, εξετάζουμε τη σχέση αιτιότητας μεταξύ συγκριτικών πλεονεκτημάτων και καθαρών εξαγωγών. Τέλος, στη μελέτη περιλαμβάνονται και προτάσεις πολιτικής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στο διεθνές εμπόριο.

 

Ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη είναι ότι η εξαγωγική εξειδίκευση της ελληνικής οικονομίας δεν της επιτρέπει να οδηγηθεί σε μεγάλη αύξηση των εξαγωγών της. Aυτό αποτελεί και το σημαντικότερο δομικό της πρόβλημα. Παράλληλα, ανιχνεύονται ισχυρές εμπειρικές ενδείξεις για μελλοντικά υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις για συγκεκριμένους δυναμικούς κλάδους. Η επίτευξη αυτών θα εξαρτηθεί από τις κατάλληλες πολιτικές εμπορίου, τις στοχευόμενες δράσεις για την προώθηση των εξαγωγών, και την ενίσχυση και στήριξη των κλάδων με συγκριτικά πλεονεκτήματα.

 

Επιπροσθέτως, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ συγκριτικών πλεονεκτημάτων και καθαρών εξαγωγών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας μπορεί να επηρεάσει θετικά τις καθαρές εξαγωγές σε αυτούς τους κλάδους. Αυτό μπορεί να αποτελεί ένα μήνυμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ασκήσουν πολιτικές που θα προωθούν και θα ενισχύουν κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα.