Αποτελέσματα αναζήτησης

Βρέθηκαν 2691 εγγραφές:
  1. Παπαδημητρίου, Βασίλης. Προτίμηση χεριού και κώδικας Braille: σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και εκπαιδευτικές εφαρμογές Διαθέσιμες εκδόσεις: Προτίμηση χεριού και κώδικας Braille : σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και εκπαιδευτικές εφαρμογές - Αθήνα: Gutenberg, 2017
  2. Παναγόπουλος, Θεόδωρος Ι. Δίκαιο περιβάλλοντος Διαθέσιμες εκδόσεις: Δίκαιο περιβάλλοντος = Lehrbuch des umwel trechts - Τέταρτη έκδοση αναθεωρημένη συμπληρωμένη. - Αθήνα: Unibooks, 2019
  3. Gregory, Gayle H. Differentiated instructional strategies : one size doesn't fit all Διαθέσιμες εκδόσεις: Differentiated instructional strategies : one size doesn't fit all - 2η έκδοση. - Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Corwin Press, 2007
  4. Fuentes, Agustin. Race, monogamy, and other lies they told you Διαθέσιμες εκδόσεις: Φυλή, μονογαμία και άλλα ψέματα που σας λένε : καταρρίπτοντας τους μύθους για την ανθρώπινη φύση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2019
  5. Alexander, George M. Greece in the 1940s: A Nation in Crisis Διαθέσιμες εκδόσεις: Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση - Πρώτη έκδοση, Ανατύπωση 2006. - Αθήνα: Θεμέλιο, 1984
  6. Ψυχομάνης, Σπύρος Δ. Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου και πρακτικά θέματα Διαθέσιμες εκδόσεις: Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου και πρακτικά θέματα - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019
  7. Παπαθανασίου, Ελευθέριος Α. Στοιχεία υπολογιστικών συστημάτων / Ελευθερίου Α. Παπαθανασίου. Διαθέσιμες εκδόσεις: Στοιχεία υπολογιστικών συστημάτων - 4η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2010
  8. Hogan-Quigley, Beth. Bates' nursing guide to physical examination and history taking Διαθέσιμες εκδόσεις: Bates' νοσηλευτικός οδηγός για την κλινική εξέταση και τη λήψη ιστορικού - Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις, 2018
  9. Τσίρκας, Στράτης. Ακυβέρνητες Πολιτείες: Αριάγνη Διαθέσιμες εκδόσεις: Αριάγνη - Αθήνα: Κέδρος, 2005
  10. Houser, Janet. Nursing research: reading, using and creating evidence Διαθέσιμες εκδόσεις: Η έρευνα στις επιστήμες υγείας : μελετώντας, χρησιμοποιώντας και δημιουργώντας ενδείξεις - Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις, 2019