Έμφυλες και διαθεματικές διαστάσεις της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης : θεωρητικές προσεγγίσεις και προτάσεις πολιτικής - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2022

Bibliographic Info

Manifestation
1η έκδοση
68 σελίδες
Βιβλιογραφία: σελίδες 55-68