Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ [Συγγραφέας]. Έμφυλες και διαθεματικές διαστάσεις της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης : θεωρητικές προσεγγίσεις και προτάσεις πολιτικής