Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ [Συγγραφέας]. Έμφυλες και διαθεματικές διαστάσεις της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης : θεωρητικές προσεγγίσεις και προτάσεις πολιτικής

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2022
  3. Ελληνικά