Έμφυλες και διαθεματικές διαστάσεις της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης : θεωρητικές προσεγγίσεις και προτάσεις πολιτικής - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2022

  1. Έκδοση
  2. Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2022
  5. 68 σελίδες
  6. Βιβλιογραφία: σελίδες 55-68
  7. Πατήστε εδώ