Φίλος, Γιάννης Λ. [Συγγραφέας]. Διεθνή λογιστικά πρότυπα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2010
 3. Ελληνικά
  • Στο Α' Μέρος του παρόντος συγγράμματος παρουσιάζονται αρχικά η βασική φιλοσοφία των ΔΛΠ και τα σημεία όπου υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ΔΛΠ και του υφιστάμενου ελληνικού λογιστικού πλαισίου (ΕΛΠ). Στη συνέχεια, εξετάζονται τα βασικά σημεία κάθε ισχύοντος προτύπου, με μεγαλύτερη έμφαση σε εκείνα τα ΔΛΠ που έχουν ευρύτερη εφαρμογή στις περισσότερες επιχειρήσεις.
   Στο Β' Μέρος αντιμετωπίζεται ο χειρισμός των παγίων μετά την πρώτη εφαρμογή, επειδή τα πάγια αποτελούν σημαντική διαφορά η οποία εντοπίζεται κατά τη μετατροπή, έχουν αρκετή πολυπλοκότητα, και επηρεάζουν την εικόνα σε βάθος χρόνου. Επίσης, εξετάζεται ο υπολογισμός και χειρισμός των αναβαλλόμενων φόρων, των οποίων η φύση, σε συνδυασμό με το εύρος των σημείων που αποτελούν την αφετηρία του υπολογισμού τους, είναι συνήθως περίπλοκη.
   Στο Γ' Μέρος παρουσιάζονται ολοκληρωμένα παραδείγματα μετατροπής Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης από ΕΛΠ σε ΔΛΠ. Το πρώτο παράδειγμα είναι εύκολο και με ελάχιστες εγγραφές, ενώ τα δύο επόμενα παραδείγματα είναι μέσης δυσκολίας, με εγγραφές σημαντικού εύρους, ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι συνηθέστερες περιπτώσεις που απασχολούν τις εταιρείες κατά την εφαρμογή των ΔΛΠ. Τέλος, παρατίθεται για εξάσκηση η ανάπτυξη του παραδείγματος της τέταρτης χρήσης.
   Στο Δ' Μέρος παρουσιάζονται ορισμένα σημαντικά θέματα τα οποία, αν και δεν είναι αυστηρά λογιστικά θέματα, σχετίζονται με την εφαρμογή των ΔΛΠ και, ορισμένα από αυτά, με την πρώτη εφαρμογή τους. Τα θέματα αυτά αφορούν το σχέδιο δράσης για τη μετάβαση στα ΔΛΠ, τις εκτιμήσεις της διοίκησης, την εγκύκλιο των φορολογικών αρχών σχετικά με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων για όσες εταιρείες εφαρμόζουν τα ΔΛΠ, το έργο των ελεγκτών σχετικά με τη μετάβαση στα ΔΛΠ, την ανάλυση των κατά ΔΛΠ οικονομικών καταστάσεων, και τον "δεκάλογο" σφαλμάτων προς αποφυγή κατά τη μετάβαση στα ΔΛΠ. Σε όλα τα κεφάλαια περιλαμβάνονται ερωτήσεις και ασκήσεις για εξάσκηση, ενώ στα παραρτήματα του βιβλίου παρουσιάζονται ολόκληρες οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2005 μιας εισηγμένης εταιρείας κατά ΔΛΠ, καθώς και αποτελέσματα ερευνών, παρουσιάσεις ομιλιών και θέσεων σε συνέδρια, και άλλα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   Politeianet