Σιόλας, Άγγελος Γ. [Συγγραφέας]. Μέθοδοι, εφαρμογές και εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Το βιβλίο αυτό θα απευθύνεται πρωτίστως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ που διδάσκονται θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού. Στόχος του βιβλίου είναι να περιγράψει με τρόπο πλήρη και διαδραστικό τις μεθόδους και τα εργαλεία που απαιτούνται για το σχεδιασμό μίας πόλης. Θα αποτελέσει ένα εγχειρίδιο, τρόπον τινά, το οποίο ο αναγνώστης θα χρησιμοποιεί για να κατανοεί το σχεδιασμό του χώρου, τα διάφορα επίπεδα του σχεδιασμού, τις διαδικασίες και τα στάδια εκπόνησης πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Πολεοδομική Μελέτη, Πράξη Εφαρμογής κ.α.), τους εκάστοτε φορείς που εμπλέκονται καθώς και τις αρμοδιότητες τους. Γίνεται εκτενής αναφορά και ανάλυση του θεσμικού πλαισίου που απαιτείται για την υλοποίηση της κάθε πράξης ενώ παρατίθεται και συνοπτικό ιστορικό πλαίσιο με τις κύριες νομοθετικές ρυθμίσεις που διαμόρφωσαν τον ελληνικό αστικό και περιαστικό χώρο. Παράλληλα εξετάζονται διάφοροι θεωρητικοί και πρακτικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό (κοινωνικό- οικονομικά στοιχεία, δημογραφία, μορφολογία εδάφους, κλίμα κ.α.).

      Κάλλιπος