1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Εργασιακές σχέσεις (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)