Ληξουριώτης, Γιάννης Δ. [Συγγραφέας]. Ατομικές εργασιακές σχέσεις

Έργο (αυτοτελές έργο)
2005
Ελληνικά
 • Η 7η έκδοση του έργου «Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις» κρίθηκε απαραίτητη λόγω των πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών που επέφερε ο Ν 4808/2021 στο εργατικό δίκαιο. Το έργο εξετάζει από θεωρητική και πρακτική σκοπιά όχι μόνο «κλασικά» ζητήματα του εργατικού δικαίου, όπως:

  • τις μορφές εμφάνισης και το κύρος της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
  • τη λειτουργία της μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών
  • των «άτυπων» συμβάσεων και άλλων εννόμων σχέσεων
  • τη σχέση μεταξύ διαχειριστών/διευθύνοντων συμβούλων και νομικών προσώπων
  • την υποχρέωση πίστης του εργαζόμενου
  • την αναστολή και καταγγελία της σύμβασης εργασίας

  αλλά και σύγχρονα θέματα, όπως:

  • την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών (outsourcing)
  • την τηλεργασία
  • την εκ περιτροπής εργασία και άλλες μορφές ελαστικής απασχόλησης

  Παράλληλα, η παράθεση πρόσφατης νομολογίας ενισχύει την καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στα ως άνω ζητήματα. Πρόκειται για έναν πολύτιμο οδηγό για τον εφαρμοστή του εργατικού δικαίου, αλλά και τον φοιτητή.

  Nbg