Ληξουριώτης, Γιάννης Δ. [Συγγραφέας]. Ατομικές εργασιακές σχέσεις

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2005
 3. Ελληνικά
  • Η 7η έκδοση του έργου «Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις» κρίθηκε απαραίτητη λόγω των πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών που επέφερε ο Ν 4808/2021 στο εργατικό δίκαιο. Το έργο εξετάζει από θεωρητική και πρακτική σκοπιά όχι μόνο «κλασικά» ζητήματα του εργατικού δικαίου, όπως:

   • τις μορφές εμφάνισης και το κύρος της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
   • τη λειτουργία της μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών
   • των «άτυπων» συμβάσεων και άλλων εννόμων σχέσεων
   • τη σχέση μεταξύ διαχειριστών/διευθύνοντων συμβούλων και νομικών προσώπων
   • την υποχρέωση πίστης του εργαζόμενου
   • την αναστολή και καταγγελία της σύμβασης εργασίας

   αλλά και σύγχρονα θέματα, όπως:

   • την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών (outsourcing)
   • την τηλεργασία
   • την εκ περιτροπής εργασία και άλλες μορφές ελαστικής απασχόλησης

   Παράλληλα, η παράθεση πρόσφατης νομολογίας ενισχύει την καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στα ως άνω ζητήματα. Πρόκειται για έναν πολύτιμο οδηγό για τον εφαρμοστή του εργατικού δικαίου, αλλά και τον φοιτητή.

   Nbg