Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

 1. Οργανισμός
 2. Εκπαιδευτικό ίδρυμα
  • Αποστολή της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του Ιδρύματος, καθως και η εκπαίδευση των χρηστών και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών και τη σωστή επιλογή των πηγών πληροφόρησης.

   Στόχοι:

   • Η επιλογή,  η απόκτηση, η οργάνωση και η διαχείριση συλλογών βιβλίων, περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών), βάσεων δεδομένων και οπτικοακουστικού  υλικού.

   • Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (βάσεις δεδομένων, περιοδικά, θεματικές πύλες κ.λπ.).

   • Η εισήγηση για τη στελέχωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης με κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και η μέριμνα για τη διαρκή επιμόρφωσή του.

   • Η μέριμνα για την εξασφάλιση του εξοπλισμού (λογισμικού  και υλικοτεχνικού) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης.

   • Η υποστήριξη και η πληροφόρηση όλων των χρηστών της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης.

   • Η παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προς όλους τους χρήστες για τη σωστή αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών.

   • Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς της βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης, καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων.

   • Η συνεργασία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης με άλλες Βιβλιοθήκες, καθώς και με Iδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού και εσωτερικού

   • Η τακτική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης.

   Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου