Παναγόπουλος, Θεόδωρος Ι. [Συγγραφέας]. Δίκαιο περιβάλλοντος

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1992
  3. Ελληνικά
    • Η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος έχει αποφασιστική σημασία για το μέλλον ενός σύγχρονου κράτους. Δυστυχώς στην Ελλάδα, την τόσο περιβαλλοντικά βεβαρυμένη χώρα, το Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος δεν έχει παράδοση ούτε στη διδασκαλία στα Πανεπιστήμια, ούτε στην πρακτική εφαρμογή, όπου μάλιστα η Δημόσια Διοίκηση δεν επιδεικνύει τον οφειλόμενο σεβασμό. Ελπιδοφόρο είναι όμως το γεγονός, ότι κατά τα τελευταία έτη το Τμήμα Οργανώσεως και Διοικήσεως του Πανεπιστημίου Πειραιώς απεφάσισε να το εντάξει στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών, σηματοδοτώντας την αναβάθμιση του δικαίου αυτού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Καρπός της μέχρι σήμερα διδασκαλίας είναι το ανά χείρας βιβλίο. Προσδοκία του συγγραφέως είναι τα παρατιθέμενα ζητήματα να τύχουν κριτικής αντιμετωπίσεως, ώστε σε ενδεχόμενες μελλοντικές εκδόσεις να συμπληρωθεί η σχετική έρευνα τόσο από θεωρητικής, όσο και από νομολογιακής απόψεως. (...)
      (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)