Μισσός, Βλάσης [Συγγραφέας]. Η επίδραση του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην ανιστότητα και φτώχεια στην Ελλάδα και στην ΕΕ

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2021
 3. Ελληνικά
  • Η κοινωνική και οικονομική πολιτική είναι αλληλένδετες και επικαλυ-
   πτόμενες όψεις που συντονίζονται μέσα από κοινούς στόχους και συ-
   νεργάζονται για την επίτευξη ενός προκαθορισμένου επιπέδου διαβίω-
   σης του πληθυσμού. Και οι δύο τους οφείλουν να υπηρετούν ένα μείγμα
   συμβατών προτάσεων, ο πρακτικός χαρακτήρας των οποίων δεν θα στε-
   ρείται αξιολογικών θέσεων και θεωρητικών προταγμάτων, ως υπόστρω-
   μα των πολιτικών επιδιώξεων που υπηρετούν. Έτσι, ο δισυπόστατος χα-
   ρακτήρας της συνθετικής προσπάθειας των ασκούντων πολιτική αποτε-
   λεί μια ξεχωριστή, αυτόνομη επιδίωξη που κάθε άλλο παρά προφανής
   είναι και που υπογραμμίζει την αξία ή συνεισφορά μιας αναζήτησης με
   γνώμονα την πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους.
   Εδώ και μια, περίπου, δεκαετία, ο δημόσιος λόγος αναφορικά με το
   πρότυπο σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα έχει λάβει μια
   εξαιρετικά ευρεία διάσταση. Ορισμένες από τις παραμέτρους που δια-
   δραματίζουν καταλυτικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση των στόχων του
   νέου συστήματος προστασίας έχουν πλέον εδραιωθεί και καθορίσει τη
   νέα πραγματικότητα. Συνεπώς, η παρούσα έκθεση αποτυπώνει ορισμέ-
   νες τάσεις, όπως αυτές αναδεικνύονται από τις επίσημες δειγματοληπτι-
   κές βάσεις δεδομένων, που βοηθούν στην –έως τώρα– αξιολόγηση των
   τρόπων διαχείρισης των δικαιούχων του συστήματος.

    

   Kepe