Βαθμός απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και αναμενόμενες επιπτώσεις - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Αθανασίου, Έρση | Κανελλόπουλος, Νικόλαος Κ. | Καραγιάννη, Ρωξάνη | Παπαϊωάννου, Σωτήρης | Κατσελίδης, Ιωάννης
 3. Κώτση, Αγάπη
 4. 1η έκδοση
 5. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2015
 6. 244 [8] σελίδες : διαγράμματα, πίνακες
 7. Εκθέσεις ; 71. ISSN: 11085797
 8. 9789603411093
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες 235-244.
 10. Πατήστε εδώ
  • Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 1. Παρεμβάσεις στη λειτουργία των επαγγελμάτων: Θεσμικό πλαίσιο και επισκόπηση βιβλιογραφίας -- Κεφάλαιο 2. Μεθοδολογία -- Κεφάλαιο 3. Ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις του επιπέδου ρύθμισης- Επιπτώσεις των νομοθετικών παρεμβάσεων -- Κεφάλαιο 4. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε βασικά οικονομικά μεγέθη -- Κεφάλαιο 5. Διαπιστώσεις- Συμπεράσματα.

  • Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το σημαντικό θέμα της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων/οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, όπου τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης των αγορών και της διαμόρφωσης ενός πιο ανταγωνιστικού και περισσότερο ευέλικτου περιβάλλοντος. Η εργασία αποτελεί την πρώτη συστηματική αξιολόγηση των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών, με τη χρήση αναλυτικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην περίπτωση της Ελλάδας. Αρχικά, καταγράφονται οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, που προέκυψαν με αφετηρία το Νόμο 3919/2011: «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Στη συνέχεια, οι μεταρρυθμίσεις αυτές αξιολογούνται ποιοτικά με βάση τον Οδηγό Αξιολόγησης των Συνθηκών Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ και ποσοτικά με τον υπολογισμό ενός σύνθετου δείκτη ρύθμισης. Επιπλέον, επιχειρείται μια εκ των προτέρων προσέγγιση των αναμενόμενων επιπτώσεων σε βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας όπως η απασχόληση, οι τιμές και η οικονομική ανάπτυξη.