Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου Τόμος Β΄, Δίκαιο αξιογράφων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2005

Bibliographic Info

Manifestation
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2005
265 σελίδες
Δίκαιο και οικονομία
9789604202713