Πληροφοριακά συστήματα : οργάνωση, μεθοδολογία, εφαρμογές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2005

 1. Έκδοση
 2. Τασόπουλος, Αναστάσιος
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2005
 5. 523 σελίδες : εικόνες, πίνακες ; 24 εκατοστά
 6. 9603516260
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες 521-523
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
   Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
   Τύποι και Δομές Δεδομένων

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
   Οργάνωση Δεδομένων

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
   Σειριακό Αρχείο

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
   Οργάνωση Άμεσης Προσπέλασης

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
   Σειριακό Αρχείο με Δείκτες (Indexed Sequential File)

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
   Επιλογή Μέσων και Μεθόδων Οργάνωσης Αρχείων

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
   Ακεραιότητα και Ασφάλεια στα Αρχεία

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
   Συστήματα Επεξεργασίας Δεδομένων

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
   Πληροφοριακά συστήματα

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
   Δημιουργία Πληροφοριακών Συστημάτων

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
   Δίκτυα

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
   Λήψη Αποφάσεων

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
   Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
   Εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων

   Stamoulis