Τασόπουλος, Αναστάσιος [Συγγραφέας]. Πληροφοριακά συστήματα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2005
  3. Ελληνικά
    • Εξετάζονται διεξοδικά τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το βιβλίο πραγματεύεται τη δομή και τις δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών διοίκησης, καθώς και τις μεθόδους και διαδικασίες διαχείρισής τους. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τύπους, δομές και οργάνωση δεδομένων, σειριακό αρχείο, οργάνωση άμεσης προσπέλασης, σειριακό αρχείο με δείκτες, συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων, λήψη αποφάσεων, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων.

      Stamoulis