Δημόσιο υπαλληλικό δίκαιο = Lehrbuch des beamtenrechts - Έβδομη έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. - Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2008

Bibliographic Info

Manifestation
Έβδομη έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη
374 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
9789603517641

Πρόλογος Η' εκδόσεως
Πρόλογος Ζ' εκδόσεως
Πρόλογος Στ' εκδόσεως
Πρόλογος Ε' εκδόσεως
Πρόλογος Δ' εκδόσεως
Πρόλογος Γ' εκδόσεως
Πρόλογος Β' εκδόσεως
Πρόλογος Α' εκδόσεως
Συντομογραφίες
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Ιστορική επισκόπηση του υπαλληλικού δικαίου
Β. Η θεωρία του υπαλληλικού δικαίου στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή
ΜΕΡΟΣ 1ο: ΓΕΝΙΚΟ
ΚΕΦ.Α'. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Υπ.Κ. - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Υ. - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΩΝ Δ.Υ.
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Υπ.Κ.
Ορισμός του δ.υ.
Προσφυγή του δ.υ.
Διάκριση μεταξύ δ.υ. και δημόσιου λειτουργού
ΚΕΦ.Β'. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Η Έννοια των πηγών του Υπαλληλικού Δικαίου
Το Σύνταγμα
Τα Ψηφίσματα
Οι συντακτικές πράξεις
Το Διεθνές Δίκαιο, οι διεθνείς συμβάσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
Οι γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου
Ο νόμος
Οι Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας
Οι κανονιστικές πράξεις της Διοικήσεως:
α. Τα προεδρικά διατάγματα
β. Οι νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις
γ. Άλλες νομοθετικές διατάξεις
Το έθιμο
Η νομολογία
Η διοικητική πρακτική, οι εγκύκλιοι και η θεωρία
ΜΕΡΟΣ 2ο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ
ΚΕΦ.Α'. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Δ.Υ.
ΤΜΗΜΑ Α': Θετικές Προϋποθέσεις Διορισμού Δημοσίου Υπαλλήλου
Ιθαγένεια
Ηλικία
Ειδικά προσόντα διορισμού
Υγεία
Φύλο
ΤΜΗΜΑ Β': Αρνητικές Προϋποθέσεις Διορισμού Δημοσίου Υπαλλήλου
Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
Ανυποταξία - λιποταξία
Αντιρρησίες συνειδήσεως
Ποινική καταδίκη
Η απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας κ.λπ.
Το ασυμβίβαστο από την κατοχή και άλλης δημόσιας θέσεως
ΚΕΦ.Β'. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΕΦ.Γ'. ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ
Διορισμός του δ.υ.
Ορκωμοσία - ανάληψη υπηρεσίας
Ανάκληση διορισμού
Αποδοχή διορισμού
Τοποθέτηση
Αναδιορισμός
ΜΕΡΟΣ 3ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΝ Δ.Υ.
ΚΕΦ.Α'. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Δ.Υ. [...]
ΚΕΦ.Β'. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α': Περιορισμοί των δ.υ. κατά τον Υπ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Β': Περιορισμοί των δ.υ. κατά το Σύνταγμα
ΚΕΦ.Γ'. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΕΡΓΑ Ή ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦ.Δ'. ΚΩΛΥΜΑΤΑ
ΚΕΦ.Ε'. ΑΣΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ Δ.Υ.
ΜΕΡΟΣ 4ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ.Υ.
ΚΕΦ.Α'. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ Υπ.Κ.
ΚΕΦ.Β'. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α': Τα Ατομικά Δικαιώματα στην Δημοσιοϋπαλληλική Σχέση
ΤΜΗΜΑ Β': Η Μονιμότητα των δ.υ.
ΚΕΦ.Γ'. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ 5ο: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ Δ.Υ.
ΚΕΦ.Α'. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Δ.Υ.
ΚΕΦ.Β'. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
ΚΕΦ.Γ'. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΦ.Δ'. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Δ.Υ.
ΚΕΦ.Ε'. ΑΡΓΙΑ ΤΩΝ Δ.Υ.
ΜΕΡΟΣ 6ο: Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΜΕΡΟΣ 7ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦ.Α'. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
ΚΕΦ.Β'. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΚΕΦ.Γ'. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ
ΚΕΦ.Δ'. ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΕΩΣ
ΚΕΦ.Ε'. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΚΕΦ.ΣΤ'. ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗΣ
ΚΕΦ.Ζ'. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΕΦ.Η'. ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ.Θ'. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΚΕΦ.Ι'. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ Α': Άσκηση πειθαρχικής διώξεως και παραπομπή του κατηγορούμενου
ΤΜΗΜΑ Β': Έρευνα της Υποθέσεως
ΤΜΗΜΑ Γ': Απολογία
ΤΜΗΜΑ Δ': Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων
ΤΜΗΜΑ Ε': Γενικές διαδικαστικές διατάξεις
Ένδικα Μέσα
ΤΜΗΜΑ ΣΤ': Εκτέλεση της αποφάσεως
ΤΜΗΜΑ Ζ': Διαγραφή των πειθαρχικών ποινών
ΤΜΗΜΑ Η': Πειθαρχικά συμβούλια
ΜΕΡΟΣ 8ο: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ
ΚΕΦ.Α': ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ
ΜΕΡΟΣ 9ο: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦ.Α': ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΚΕΦ.Β': ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ 3528/2007 ως έχει τροποποιηθεί με ν. 3839/2010, ν. 4057/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4111/2013
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Politeianet