Χατζησωτηρίου, Χριστίνα [Επιμελητής]. Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Έργο (αυτοτελές έργο)
2014
Ελληνικά
  • Ο προοδευτικά αυξανόμενος πολυπολιτισμικός χαρακτήρας, τόσο της ελληνικής όσο και της κυπριακής κοινωνίας, θέτει στα δύο κράτη το ζήτημα της διαμόρφωσης διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών πολιτικών που να αναγνωρίζουν και να στηρίζουν ουσιαστικά την πολιτισμική πολυμορφία, μέσα από έναν παραγωγικό διάλογο, ο οποίος θα προωθεί την αλληλοαποδοχή, τον σεβασμό της πολιτισμικής ετερότητας και τη μείωση του ρατσισμού. Η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εμπερικλείει διάφορα επίπεδα ανάλυσης: το μακρο-επίπεδο του κράτους και των θεσμικών δομών του, το μεσο-επίπεδο του σχολείου, το μικρο-επίπεδο της σχολικής τάξης, καθώς επίσης και τη διάσταση της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία (ξενόγλωσση και ελληνική) φαίνεται να εστιάζει αποκλειστικά, είτε στην κρατική διαχείριση της πολιτισμικής πολυμορφίας της κοινωνίας, είτε σε πρακτικά ζητήματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης. Από τη μια πλευρά, η μακρο-θεώρηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης παραβλέπει την «ανθρώπινη διαμεσολάβηση» στη διαμόρφωση και εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής. Από την άλλη, οι εκάστοτε μικρο-θεωρήσεις παραβλέπουν την πολιτική δομή των σύγχρονων διαπολιτισμικών κρατών, αλλά και των επιπτώσεών της στις διαπολιτισμικές διεργασίες. Και οι δύο προσεγγίσεις εξετάζουν αποσπασματικά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και, συνεπώς, δεν προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Τα διάφορα βιβλία που έχουν ήδη εκδοθεί, φαίνεται να υιοθετούν εξ ολοκλήρου μία από τις δύο προσεγγίσεις.