1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 1990
 3. Ελληνικά
  • Οι δημόσιες δαπάνες χαρακτηρίζονται στην περίπτωση της Ελλάδας από μια σταθερή αύξηση της συμμετοχής στους στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Α.Ε.Π.) κατά την περίοδο 1953-86. Αναλυτικότερα, σε τρέχουσες τιμές, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν από 19% σε 43% (περίπου) του Α.Ε.Π. Σε σταθερές τιμές 1970, η σχετική αύξηση του δημόσιου τομέα, ο οποίος σημειωτέον ότι στη μελέτη αυτή αναφέρεται με την εθνικολογιστική έννοια του όρου (περιλαμβάνει δηλαδή την κεντρική κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ήταν μεν μικρότερη, ήτοι από 23% σε 35% (περίπου), εξακολουθεί όμως να παραμένει σημαντική. Διαχρονική αύξηση παρουσιάζει και η συμμετοχή των απασχολουμένων στο δημόσιο τομέα στο σύνολο των απασχολουμένων στην οικονομία, η οποία αυξήθηκε από 15% σε 23% (περίπου) κατά την περίοδο 1950-86.
   Βασική επιδίωξη της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση, στην περίπτωση της Ελλάδας και κατά την περίοδο 1950-86, των επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας του δημόσιου τομέα στην απασχόληση, το επίπεδο των τιμών και το ύψος των δημοσίων δαπανών. Ειδικώτερα, η μελέτη αποβλέπει:
   i) Στη θεμελίωση της ανεπάρκειας των υφιστάμενων σχετικών κατ' ιδίαν θεωριών να ερμηνεύσουν ικανοποιητικά, στην περίπτωση της Ελλάδας, το θέμα της εξέλιξης των δημοσίων δαπανών ως συνέπειας των ιδιαιτεροτήτων της παραγωγικής διαδικασίας του δημόσιου τομέα.
   ii) Στη διατύπωση και εκτίμηση ενός θεωρητικού μακροοικονομικού υποδείγματος, το οποίο να καταδεικνύει και να ερμηνεύει ικανοποιητικά τις ιδιαίτερες συνθήκες καθώς και τις επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας του δημόσιου τομέα στην περίπτωση της Ελλάδας.
   iii) Στη, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, διατύπωση ορισμένων προτάσεων χρήσιμων στη διαμόρφωση της δημοσιονομικής πολιτικής. [...] (Από τον πρόλογο των συγγραφέων)

   Politeianet