Μπάλτα, Αθανασία [Συγγραφέας]. Θέματα ελληνικής ιστορίας

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Όπως φανερώνει ο τίτλος του βιβλίου, αντικείμενο μελέτης του αποτελούν ορισμένα καίρια ‘θέματα’ της ελληνικής ιστορίας, τα οποία επιλέχθηκαν με γνώμονα τα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη της συγγραφικής ομάδας στο πλαίσιο μιας επιστημονικής συζήτησής τους. Στόχος μας δεν είναι η έκδοση μιας επισκόπησης της ελληνικής πολιτικής, διπλωματικής, οικονομικής και ευρύτερα κοινωνικής ιστορίας του ελληνικού κράτους στη διάρκεια δύο αιώνων –προφανώς σύντομης, προκειμένου να φιλοξενηθεί στις σελίδες ενός μόνο βιβλίου. Αντίθετα, από την πρώτη στιγμή κοινή πρόθεσή μας ήταν η διεξοδική και σε βάθος ανάλυση δεδομένων ιστορικών ερωτημάτων, ώστε οι επιμέρους προσεγγίσεις αυτού του βιβλίου να αναδεικνύουν, ακόμη κι αν δεν ενώνονται μεταξύ τους μέσω ενός χρονικά ενιαίου αφηγηματικού ιστού, τον πλουραλισμό του θεωρητικού προβληματισμού και των μεθοδολογικών εργαλείων της ιστορικής επιστήμης.