1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τριανταφυλλάκης, Γεώργιος Δ.
 3. Τρίτη έκδοση
  1. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014
  1. Η  εξέλιξη του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού και η συνεχής διεύρυνση της ύλης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια καθιστά όλο και πιο δύσκολο εγχείρημα τη συγγραφή ενός ερμηνευτικού έργου που θα μπορεί να ισορροπεί τις απαιτήσεις θεωρίας και πράξης. Προϊόν μια τέτοιας προσπάθειας αποτελεί το παρόν έργο, το «Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού» που δομείται σε τέσσερα μέρη: α) Θεμελιώδεις έννοιες,  β) Απαγόρευση οριζόντιων συμπράξεων: Συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές [άρθρο 101 §1 ΣΛΕΕ, άρθρο 1 Ν 3959/2011],  γ) Κάθετες συμπράξεις και δ) Έλεγχος μονομερούς αντι-ανταγωνιστικής (μονοπωλιακής) συμπεριφοράς: Απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

   Στο τέλος του έργου παρατίθενται παραρτήματα με σχετική νομοθεσία του ανταγωνισμού (εθνικής και ενωσιακής). Το βιβλίο συνοδεύεται από βιβλιογραφία και  ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

   Νομική Βιβλιοθήκη
Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού