1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Τριανταφυλλάκης, Γεώργιος Δ.
  2. 2014
  3. Ελληνική
    1. Ανταγωνισμός -- Ελλάδα
    2. Ανταγωνισμός, Ελεύθερος -- Ελλάδα