1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δεδούσης, Βασίλειος
  2. Κανελλίδης, Βασίλειος Ι.
  3. Γιαννατσής, Ιωάννης
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Βιομηχανικοί αυτοματισμοί
  2. Ολοκληρωμένη παραγωγή με ενσωμάτωση υπολογιστών
  3. Αυτοματισμός
  1. Το προτεινόμενο βιβλίο αποτελεί μια προσπάθεια περιεκτικής παρουσίασης του πεδίου των Προηγμένων Τεχνολογιών Κατασκευής εξαρτημάτων και (μηχανουργικών) κομματιών (Advanced Manufacturing Technologies). Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές χωρίς ειδικές τεχνικές γνώσεις και έχει ως βασικό στόχο την προσφορά γνώσεων σχετικά με την αρχή λειτουργίας, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις κύριες εφαρμογές κάθε τεχνολογίας. Το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου αφορά σε σύγχρονες/προηγμένες μεθόδους παραγωγής, και ειδικότερα σε αυτές στις οποίες η διαδικασία κατασκευής είναι ψηφιακά καθοδηγούμενη ή/και ο προγραμματισμός πραγματοποιείται μέσω Η/Υ. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing), γνωστές πλέον και ως μέθοδοι Τριδιάστατης Εκτύπωσης (3D Printing), καθώς και οι μέθοδοι Κατεργασιών με Εργαλειομηχανές Αριθμητικού Ελέγχου (CNC). Εκτενής αναφορά γίνεται επίσης στις σύγχρονες τεχνολογίες μέτρησης και σάρωσης της γεωμετρίας αντικειμένων, οι οποίες στη σύγχρονη πρακτική λειτουργούν συνεργατικά με τις κατασκευαστικές τεχνολογίες για την παροχή ψηφιακών δεδομένων και τον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων. Εισαγωγικά, και για την πληρέστερη παρουσίαση του πεδίου, περιέχεται μια συνοπτική αναφορά σε παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής που ανήκουν στις οικογένειες της χύτευσης και της διαμόρφωσης. Τμήμα του βιβλίου αναφέρεται σε βασικά θέματα της μηχανουργικής τεχνολογίας, της επιστήμης των υλικών και της οργάνωσης παραγωγικών συστημάτων, συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση των αρχών λειτουργίας των τεχνολογιών και την αποδοτική χρήση τους στην επιχειρησιακή πρακτική. Τέλος, στο πλαίσιο της διασύνδεσης των προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής, παρουσιάζεται η φιλοσοφία των ευέλικτων συστημάτων παραγωγής (FMS-Flexible Manufacturing Systems) και οι σχετικές εφαρμογές ρομποτικής και αυτοματοποίησης της μεταφοράς των υλικών, καθώς και τεχνικές/μέθοδοι δρομολόγησης των εργασιών σε ένα FMS. ⟶ ΚΑΛΛΙΠΟΣ