1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
    • Η αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων προϋποθέτει την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων του management. Η αναγκαιότητα αυτή απορρέει τόσο από τη στενότητα των χρημάτων που διατίθενται για την παιδεία, όσο και από την αντίληψη ότι η παιδεία είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Για κανένα λόγο, βέβαια, δεν αμφισβητείται πως η διδασκαλία αποτελεί την κύρια λειτουργία μέσα στο σχολείο. Ένα σύνολο, όμως, από άλλες ενέργειες θα εξασφαλίσουν καθημερινά το κατάλληλο πλαίσιο και τις συνθήκες για την απρόσκοπτη άσκησή της.

      Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να δώσει στους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Τμημάτων Καθηγητικών Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις απαραίτητες γνώσεις για την οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού κάποια μέρα οι περισσότεροι από αυτούς θα αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα στην εκπαίδευση. Το παρόν εγχειρίδιο δηλαδή αποβλέπει στο να εξοπλίσει το μελλοντικό εκπαιδευτικό με διοικητικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν, είτε ως απλό μέλος του συλλόγου διδασκόντων είτε ως διευθυντή/ρια, να συντελέσει στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.