1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Εκπαίδευση και κράτος (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)