1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μητάκος, Θεόδωρος
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  2. Διαχείριση πόρων πληροφόρησης
  3. Αποφάσεις, Λήψη των
  1. Το βιβλίο αυτό στοχεύει στο να δώσει στον φοιτητή αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εικόνα των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Δίνονται με σαφή και κατανοητό τρόπο οι αρχές και οι βάσεις των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, η αναγκαιότητά τους αλλά και η ποικιλία τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας που θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια.
   Παράλληλα το βιβλίο αυτό στοχεύει στους μηχανικούς που θα κληθούν να διαχειριστούν επιχειρησιακές διεργασίες στο χώρο δουλειάς τους. Δίνονται επιστημονικές μέθοδοι που συνδέουν ανθρώπους, τεχνολογία και πληροφορίες ως λειτουργικά και αναπόσπαστα συστατικά ενός συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θεμελιώδεις τεχνικές που διέπουν τη διαχείριση έργων. Πλήθος από παραδείγματα, επεξηγήσεις και αναφορές συνοδεύουν το σύγγραμμα και το καθιστούν "ζωντανό" εργαλείο μάθησης καθώς η παρουσίαση όλων των παραπάνω στοιχείων γίνεται με τρόπο αλληλοδραστικό και καινοτόμο (ebook).

  1. Κάλλιπος