Αργυρός, Γεώργιος [Συγγραφέας]. Δίκαιο της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Το προτεινόμενο βιβλίο απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στους ερευνητές, στους διδάσκοντες και σε όλους που έχουν ως ενασχόληση τη διερεύνηση τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τη κινητικότητα των παραγόντων παραγωγής. Το βιβλίο αυτό αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς. Ειδικότερα, το βιβλίο επικεντρώνεταιστη κινητικότητα των προϊόντων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων και επεξεργάζεται αναλυτικά τη διαλεκτική σχέση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους κανόνες των κρατών μελών αναφορικά με την εν λόγω κινητικότητα. Επιπροσθέτως, εξετάζονταιοι κανόνες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά καθώς και τη προστασία του καταναλωτή. Τέλος, διερευνάται η εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσηςνα ρυθμίσει την εσωτερική αγορά καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να δώσει μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή εικόνα του ρυθμιστικού πλαισίου της ευρωπαϊκής αγοράς κάνοντας ευρύτατη χρήση και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.