1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2000
  3. Αγγλικά
    • Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York, 2000