1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος (1971-)
  2. Ελληνική
    1. Πόλεμος (Φιλοσοφία)
    2. Ιστορία