Δίκαιο ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτή : ενημέρωση μέχρι τον Ν 5039/2023 - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2024

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2024
xvi, 757 σελίδες ; 17 εκατοστά
Κώδικες τσέπης Lex Colorata
978-618-08-0296-2
Περιέχει ευρετήριο (σελίδες 751-757)
Εξώφυλλο έκδοσης

Η παρούσα νέα έκδοση περιλαμβάνει τρεις ενότητες: την ενότηταγια τον αθέμιτο ανταγωνισμό (Ι), εκείνη για τον ελεύθερο ανταγωνισμό (ΙΙ) και την ενότητα για την προστασία του καταναλωτή (ΙΙΙ). Στην πρώτη ενότητα φιλοξενείται ο Ν 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως ισχύει ενώ στη δεύτερη ενότητα φιλοξενούνται τα σημαντικότερα κείμενα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Αναλυτικότερα, στη δεύτερη ενότητα περιέχονται οι διατάξεις του Ν 3959/2011 (όπως ισχύει μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν 5019/2023) καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το νέο άρθρο 1Α του Ν 3959/2011 σχετικά με το price signalling. Η ημεδαπή νομοθεσία του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού ολοκληρώνεται με τις διατάξεις του Ν 4529/2018 για τις αγωγές αποζημίωσης στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού συμπληρώνεται με τα θεμελιώδη και απαραίτητα ενωσιακά κείμενα: τα άρθρα 101- 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ) καθώς και τον Κανονισμό 1/2003 για την αποκεντρωμένη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Εκτός των παραπάνω, περιέχονται ο νέος Κανονισμός για τις κάθετες συμπράξεις (Κανονισμός 2022/720) καθώς και ο Κανονισμός για τον έλεγχο συγκεντρώσεων (Κανονισμός 139/2004). Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ολοκληρώνεται με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - Κανονισμός 2022/1925).
Στην τρίτη ενότητα περιέχεται ο Ν 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών (όπως ισχύει μετά τον Ν 5039/2023) καθώς και η ΚΥΑ 70330 οικ. /2015 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο και εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων τσέπης της Νομικής Βιβλιοθήκης, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.
Νομική Βιβλιοθήκη