Πολιτική ψυχολογία : μια κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2023

 1. Έκδοση
 2. Hewer, Chris
 3. Lyons, Evanthia
 4. Γούλα, Κατερίνα
 5. Μποζατζής, Νίκος
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Αθήνα: Πεδίο, 2023
 8. 479 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 9. Σύγχρονες κοινωνίες
 10. 978-960-635-697-1
  • Η σύνθεση του τόμου αυτού έγινε με σκοπό να λειτουργήσει ως βοήθημα διδα-
   σκαλίας και μάθησης για φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να επιλέξουν
   την πολιτική ψυχολογία ως μέρος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
   τους. Το κείμενο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει πληροφορίες μέ-
   σω εμπειρικής έρευνας και κριτικής επιχειρηματολογικής αντιπαράθεσης. Η
   προσέγγιση που ακολουθείται στον τόμο αυτό είναι αρκετά διαφορετική από
   εκείνη που ακολουθείται σε άλλα βιβλία για την πολιτική ψυχολογία, κυρίως
   επειδή περιλαμβάνει εναλλακτικές προσεγγίσεις στην ψυχολογική έρευνα που
   αμφισβητούν τις «θεωρούμενες ως δεδομένες» παραδοχές μας για τον κόσμο.
   Σε διάφορα σημεία, ο αναγνώστης ή η αναγνώστρια ενδέχεται να βρεθεί μπρο-
   στά σε κριτικές τοποθετήσεις και θέσεις που μοιάζουν ανοίκειες ή ξένες, και που
   ίσως κλονίζουν δεδομένες αντιλήψεις. Πράγματι, αυτό που λείπει συχνά από
   την πολιτική ψυχολογία είναι μια ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών με την κριτική
   κοινωνική ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την ιστορία, τις σπουδές στα μέσα
   ενημέρωσης και τη φιλοσοφία. Συχνά, όταν ακαδημαϊκοί που έχουν εκπαιδευτεί
   σε διαφορετικούς κλάδους, επιστημολογίες και μεθοδολογίες συγκεντρώνονται
   για να συζητήσουν θέματα πολιτικής ψυχολογίας, πιάνουν τους εαυτούς τους
   να μην καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο, διότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν
   τον κόσμο και η άποψή τους για την ψυχολογία διαφέρουν σε πολύ μεγάλο
   βαθμό. Ελπίζουμε ότι το κείμενο αυτό θα οδηγήσει σε μια ευρύτερη κατα-
   νόηση των διαφορετικών διανοητικών θέσεων που μπορούν να υιοθετήσουν
   οι ακαδημαϊκοί απέναντι στην πολιτική ψυχολογία. Προκειμένου να δημιουρ-
   γήσουμε μια αίσθηση αμοιβαίας ανταλλαγής και εξερεύνησης στην αίθουσα
   διδασκαλίας, στο τέλος κάθε κεφαλαίου παραθέτουμε ερωτήσεις για ομαδική
   αντιπαράθεση και συζήτηση. Ύστερα από πολλά χρόνια εργασίας στην τριτο-
   βάθμια εκπαίδευση, είμαστε της άποψης ότι η μετασχηματιστική εκπαίδευση
   δεν πραγματοποιείται τόσο μέσω της μάθησης ερευνητικών ευρημάτων, όσο
   κυρίως μέσω των ερωτημάτων που εγείρουν αυτές οι μελέτες και των συζητή-
   σεων που ακολουθούν. Ελπίζουμε να βρείτε το βιβλίο ενδιαφέρον και χρήσιμο.

   Pedio