Διαλέτη, Ανδρονίκη [Συγγραφέας]. Η μαγεία στην Ευρώπη, 15ος-18ος αι.

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2023
  3. Ελληνικά