Γεωργάκα, Ευγενία [Συγγραφέας]. Ζώντας με την ψύχωση

  1. Work (Individual)
  2. 2022
  3. Ελληνικά
    • Η Μονογραφία αυτή συνεισφέρει στη βιβλιογραφία για την ανάπτυξη ενός κοινοτικά και κοινωνικά προσανατολισμένου συστήματος ψυχικής υγείας. Οι δεκαετίες της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα συνέβαλαν ουσιαστικά στην προαγωγή και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, και στην ποιότητα ζωής τους. Τα τελευταία χρόνια, το κοινοτικό μοντέλο φροντίδας ενισχύεται από νέες προσεγγίσεις, όπως το μοντέλο της ανάρρωσης που δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση των ατόμων με ακραίες ψυχικές εμπειρίες αναγνωρίζοντας τις προσωπικές τους εμπειρίες ως πηγή γνώσης και νοηματοδότησης. Η Μονογραφία υπηρετεί τις σύγχρονες αυτές προσεγγίσεις, κομίζοντας τη διεθνή βιβλιογραφία αιχμής στο συγκεκριμένο πεδίο. Στο πρώτο μέρος, αναπτύσσεται μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας αναφορικά με την κατανόηση και αντιμετώπιση της ψύχωσης. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται ευρήματα μιας πρωτότυπης, πρωτογενούς έρευνας που εφάρμοσε αφηγηματική βιογραφική προσέγγιση για την ανάδειξη των μαρτυριών των ανθρώπων με ψύχωση. Μέσα από τις μαρτυρίες των συμμετεχόντων, αναδεικνύονται οι εμπειρίες της ζωής πριν την εμφάνιση της ψύχωσης και οι κοινωνικοί παράγοντες που πιθανόν συντέλεσαν σ’ αυτήν. Χαρτογραφούνται, επίσης, οι τρόποι με τους οποίους βίωσαν, νοηματοδότησαν και διαχειρίστηκαν τις ψυχωτικές τους εμπειρίες. Με δεδομένη τη δυναμική ενσωμάτωση νέων επιστημονικών πεδίων, όπως της κοινοτικής κλινικής ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας της υγείας και της ασθένειας, στα Προπτυχιακά και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, η Μονογραφία αναμένεται να αποτελέσει έναν χρήσιμο βιβλιογραφικό πόρο σε φοιτητές/-τριες, ερευνητές/-τριες και επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν προς μια ανθρωπιστική κατεύθυνση κατανόησης και αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου και να αναπτύξουν επαγγελματικές πρακτικές υποστήριξης της ανάρρωσης, κάτι το οποίο αποτελεί εκπεφρασμένο στόχο και ζητούμενο για τους σύγχρονους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

      Kallipos