Ερευνητικές μέθοδοι στην ψυχολογία - Αθήνα: Gutenberg, 2018

 1. Manifestation
 2. Shaughnessy, John J. (1947-2015) | Zechmeister, Jeanne S. | Zechmeister, Eugene B.
 3. Αυγήτα, Έφη
 4. Ζιώρη, Ελένη
 5. Αθήνα: Gutenberg, 2018
 6. 806 σελίδες ; 24 εκατοστά
 7. 9789600119640
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [751]-769) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή της επιμελήτριας
   Εισαγωγή
   πρώτο μέρος: γενικά ζητήματα
   1. εισαγωγή
   2. η επιστημονική μέθοδος [...]
   3. δεοντολογικά ζητήματα στη διεξαγωγή ψυχολογικής έρευνας
   δεύτερο μέρος: περιγραφικές μέθοδοι
   4. παρατήρηση
   5. έρευνα επισκόπησης
   τρίτο μέρος: πειραματικές μέθοδοι
   6. σχέδια ανεξαρτήτων ομάδων
   7. σχέδια επαναληπτικών μετρήσεων
   8. σύνθετα σχέδια
   τέταρτο μέρος: εφαρμοσμένη έρευνα
   9. ερευνητικά σχέδια ατομικής περίπτωσης
   10. πειραματικά σχέδια και αξιολόγησή προγραμμάτων
   11. ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων: μέρος ι. περιγραφή των δεδομένων, διαστήματα εμπιστοσύνης, συσχέτιση
   12. ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων

   13. η επικοινωνία στην ψυχολογία
   παράρτημα: στατιστικοί πίνακες
   γλωσσάρι
   βιβλιογραφία
   συντελεστές
   ευρετήριο ονομάτων
   ευρετήριο όρων
   λίγα λόγια για τους συγγραφείς