Ερευνητικές μέθοδοι στην ψυχολογία - Αθήνα: Gutenberg, 2018

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Αυγήτα, Έφη
Ζιώρη, Ελένη
Αθήνα: Gutenberg, 2018
806 σελίδες ; 24 εκατοστά
9789600119640
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [751]-769) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης

Εισαγωγή της επιμελήτριας
Εισαγωγή
πρώτο μέρος: γενικά ζητήματα
1. εισαγωγή
2. η επιστημονική μέθοδος [...]
3. δεοντολογικά ζητήματα στη διεξαγωγή ψυχολογικής έρευνας
δεύτερο μέρος: περιγραφικές μέθοδοι
4. παρατήρηση
5. έρευνα επισκόπησης
τρίτο μέρος: πειραματικές μέθοδοι
6. σχέδια ανεξαρτήτων ομάδων
7. σχέδια επαναληπτικών μετρήσεων
8. σύνθετα σχέδια
τέταρτο μέρος: εφαρμοσμένη έρευνα
9. ερευνητικά σχέδια ατομικής περίπτωσης
10. πειραματικά σχέδια και αξιολόγησή προγραμμάτων
11. ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων: μέρος ι. περιγραφή των δεδομένων, διαστήματα εμπιστοσύνης, συσχέτιση
12. ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων

13. η επικοινωνία στην ψυχολογία
παράρτημα: στατιστικοί πίνακες
γλωσσάρι
βιβλιογραφία
συντελεστές
ευρετήριο ονομάτων
ευρετήριο όρων
λίγα λόγια για τους συγγραφείς