Δημοκρατία -- Ελλάδα -- Αθήνα

  1. Subject
    1. Δημοκρατία (Concept)
    2. Ελλάδα (Place)
    3. Αθήνα (Place)