Στρατηγάκη, Μαρία [Συγγραφέας]. Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2007
 3. Ελληνικά
  • Στο βιβλίο εξετάζεται η έμφυλη συγκρότηση του κράτους πρόνοιας, των καθεστώτων ευημερίας και της κοινωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο αυτή αποτυπώνεται τόσο σε "παραδοσιακά" πεδία κοινωνικής παρέμβασης, όπως η οικογένεια, η οργάνωση της φροντίδας, η φτώχεια, η αγορά εργασίας και η κοινωνική ασφάλιση, όσο και σε "σύγχρονα" πεδία, όπως η άσκηση βίας κατά των γυναικών και η οικονομική μετανάστευση.

   Σε καθένα από τα πεδία αυτά σχολιάζονται με την οπτική του φύλου οι σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και εντοπίζονται εφαρμογές της κοινωνικής πολιτικής που επιβαρύνουν τις γυναίκες και παρεμποδίζουν την προώθηση της ισότητας των φύλων.

   Αναλύονται ακόμα οι έμφυλες διαστάσεις των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών (συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας νομοθεσίας), οι οποίες έχουν ως στόχο την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών φροντίδας, το συνδυασμό εργασίας και οικογένειας, την κοινωνική ένταξη των μεταναστριών και την καταπολέμηση των μορφών ανδρικής βίας, όπως είναι η συζυγική βία και η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

   Biblionet