Η ελληνική εμπορική ναυτιλία - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2010

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Κορλίρας, Παναγιώτης
1η έκδοση
314 σελίδες : πίνακες
Εκθέσεις : Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ; 62. ISSN: 11085797
9789603410935
Βιβλιογραφία: σελίδες 309-314
  • Ναυτιλία | Εμπορική ναυτιλία | Εμπόριο
  • Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 1. Εμπορική ναυτιλία και οικονομία -- Κεφάλαιο 2. Η εμπορική εκμετάλλευση -- Κεφάλαιο 3. Ναυτεργατικό δυναμικό -- Κεφάλαιο 4. Λιμάνια και λοιπή υποδομή -- Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα για τη συμβολή της ναυτιλίας στην οικονομία -- Κεφάλαιο 6. Ακολουθούμενες πολιτικές-προοπτικές-στόχοι-επιδιώξεις -- Παράρτημα πινάκων -- Βιβλιογραφία.

    Η εμπορική ναυτιλία αποτελεί κλάδο του τομέα των μεταφορών με σημαντική συμβολή στην οικονομία της χώρας. Ο μεγάλος ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αποτελεί ναυτιλιακή δύναμη που κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση διεθνώς. Παράλληλα δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη λειτουργία σημαντικού αριθμού συμπληρωματικών δραστηριοτήτων απαραίτητων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Οι προοπτικές που διαγράφονται για το θαλάσσιο μεταφορικό έργο μελλοντικά στο νέο περιβάλλον είναι θετικές, αφού η ναυτιλία θεωρείτο πλέον το επικρατέστερο μέσο μεταφοράς τόσο στις αγορές του ξηρού και υγρού φορτίου όσο και του εξειδικευμένου και υψηλής αξίας φορτίου όπως είναι το μοναδοποιημένο φορτίο στα εμπορευματοκιβώτια.


    Η εργασία αυτή περιγράφει τη συμβολή της ναυτιλίας στη διαμόρφωση διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας. Επίσης περιγράφει τις αγορές των υπηρεσιών, της βιομηχανίας, του εμπορίου, των κατασκευών και λοιπών τομέων και κλάδων της οικονομίας που επηρεάζονται από την ναυτιλία. Ακόμα, περιγράφει τον υπό ελληνική σημαία και τον ελληνόκτητο στόλο, τις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές ακτοπλοΐα-πορθμεία, τις γραμμές Αδριατικής, τις υδάτινες μεταφορές μέσω της διώρυγας Κορίνθου, τα λιμάνια, τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, την μεσογειακή φορτηγό ναυτιλία, την κρουαζιέρα, το ναυτεργατικό δυναμικό, τη λοιπή ναυτιλιακή υποδομή δηλαδή ναυπηγεία, τηλεπικοινωνίες, εφοδιασμό, χρηματοδότηση, ασφάλεια, εφοδιαστική αλυσίδα, διαμεταφορές, πρακτόρευση, υπηρεσίες νηογνωμόνων.


    Τέλος η έκθεση αυτή σχολιάζει τις κατευθύνσεις πολιτικής όπως προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις του ΙΜΟ και της ΕΕ. Επισημαίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής της ΕΕ για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και ανάπτυξη ταυτόχρονα με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Περιγράφει την ακολουθούμενη πολιτική στην Ελλάδα, τις προοπτικές, τους στόχους, τις επιδιώξεις και προτάσεις βελτίωσης στους επιμέρους κλάδους της ναυτιλίας για μεγαλύτερη σύνδεση και συμμετοχή τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

    Πατήστε εδώ