Προτάσεις για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2015

 1. Manifestation
 2. Καφούρος, Βασίλης
 3. Θεοχαράκης, Νίκος
 4. 1η έκδοση
 5. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2015
 6. 111 σελίδες : πίνακες
 7. Εκθέσεις : Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ; 72. ISSN: 11085797
 8. 9789603411109
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
 10. Click Here
 11. Πολιτισμός | Τουρισμός | Ελλάδα
  • Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 1. Πολιτιστικός τουρισμός -- Κεφάλαιο 2. Γενικότεροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον πολιτιστικό τουρισμό -- Κεφάλαιο 3. Προτάσεις για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα -- Επίλογος -- Βιβλιογραφία και άλλες πηγές.

  • Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστεί ένα σύνολο προτάσεων για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα. Αφετηριακή αρχή υπήρξε το ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μία από τις ταχύτερα και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, και ότι το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο συντελείται η ανάπτυξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.


   Έγινε προσπάθεια έτσι ώστε αφ’ ενός μεν να δοθεί μία ολοκληρωμένη εικόνα του πώς οι πολιτιστικοί χώροι (μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι) της Ελλάδας λειτουργούν μέσα στο θεσμικό τους περιβάλλον και στην καθημερινότητά τους, αφ’ ετέρου δε να τονιστούν εκείνες οι αναπτυξιακές πρακτικές των οποίων η εφαρμογή θα μπορούσε να θεωρηθεί ρεαλιστική για την ελληνική πραγματικότητα. Ορισμένες μάλιστα από τις προτάσεις τις οποίες θέτει για συζήτηση αυτή η εργασία δεν απαιτούν σχεδόν κανένα κόστος για την υλοποίησή τους. Στην ανάπτυξη όλων σχεδόν των προτάσεων, χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλά παραδείγματα από τις πρακτικές των σημαντικότερων και πιο δημοφιλών πολιτιστικών χώρων του εξωτερικού.


   Παρουσιάζονται και αναλύονται τα οικονομικά μεγέθη και οι τάσεις του πολιτιστικού τουρισμού τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αναλύονται επίσης και τα τεράστια πολλαπλασιαστικά οφέλη τα οποία αυτός δημιουργεί τόσο για τις άλλες μορφές τουρισμού όσο και για την εθνική οικονομία γενικότερα. Τονίζεται η αναγκαιότητα για την επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου, συνεπούς και μακρόπνοου θεσμικού και οικονομικού πλαισίου το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων της χώρας. Τονίζεται η ανάγκη πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα και τοπικής αυτοδιοίκησης.


   Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πολιτιστική κληρονομιά της Αρχαίας Ελλάδας από τους πρωτοκυκλαδικούς χρόνους μέχρι και την Αλεξανδρινή περίοδο. Ο βασικός λόγος γι’ αυτό είναι ότι η περίοδος αυτή, λόγω του ειδικού της βάρους στην παγκόσμια ιστορία και λόγω των μνημείων και των αντικειμένων τα οποία μας έχει κληροδοτήσει, είναι η δύναμη πυρός του ελληνικού πολιτιστικού τουρισμού. Ταυτόχρονα όμως, και όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο με μία πρώτη ματιά, είναι και η περίοδος εκείνη της οποίας η τουριστική προώθηση και εκμετάλλευση είναι μακράν του να έχει εξαντληθεί.


   Μία άλλη πάρα πολύ σημαντική περίοδος στα πλαίσια μίας ολοκληρωμένης πρότασης για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού της Ελλάδας είναι βεβαίως και η Βυζαντινή περίοδος. Και αυτή την περίοδο επίσης δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τουριστικά στον βαθμό που θα έπρεπε και σε σχέση με τις δυνατότητες που αυτή μας έχει κληροδοτήσει.


   Η εργασία αυτή χωρίζεται σε μία εισαγωγή, τρία κεφάλαια (Ορισμοί και  Οικονομικά Μεγέθη του Πολιτιστικού Τουρισμού, Γενικότεροι Παράγοντες οι Οποίοι Επηρεάζουν τον Πολιτιστικό Τουρισμό, Προτάσεις για την Ανάπτυξη του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ελλάδα) και έναν επίλογο.

   Click Here