Αξιολόγηση επιλεγμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν στον ανταγωνισμό και οι επιπτώσεις τους σε βασικά οικονομικά μεγέθη - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2017

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Καραγιάννη, Ρωξάνη | Κώτση, Αγάπη | Αθανασίου, Έρση | Νίτση, Ελισάβετ Ι. | Χολέζας, Ιωάννης
 4. Θεοχαράκης, Νίκος
 5. 1η έκδοση
 6. Μελετητική ομάδα ΚΕΠΕ: Συντονίστριες: Ρωξάνη Καραγιάννη, Αγάπη Κώτση ; Μέλη: Έρση Αθανασίου, Ελισάβερ Ι. Νίτση, Ιωάννης Χολέζας
 7. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2017
 8. 284 σελίδες : πίνακες, διαγράμματα
 9. Εκθέσεις ; 78. ISSN: 11085797
 10. 9789603411192
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.
 12. Ελλάδα
 13. Ανταγωνισμός | Ελεύθερο εμπόριο | Αρτοποιΐα | Γάλα | Συμπληρώματα διατροφής | Σκυρόδεμα
 14. 338.6048
  • Σύνοψη -- Executive summary -- Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 1. Συνθήκες ανταγωνισμού - επιπτώσεις από την απελευθέρωση των αγορών- μεθοδολογία -- Κεφάλαιο 2. Αρτοποιεία και πρατήρια άρτου -- Κεφάλαιο 3. Εμπορία βρεφικού γάλακτος πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας -- Κεφάλαιο 4. Εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής και βιταμινών -- Κεφάλαιο 5. Προσφορές και εκπτώσεις -- Κεφάλαιο 6. Διακίνηση τσιμέντου -- Επίλογος.

  • Στην παρούσα μελέτη αξιολογείται η διαδικασία θεσμοθέτησης και εφαρμογής συγκεκριμένων διαρθρωτικών παρεμβάσεων που αφορούν στον ανταγωνισμό, οι αλλαγές που προέκυψαν στον τρόπο λειτουργίας των επιμέρους αγορών και, στον βαθμό που είναι εφικτό, αποτιμώνται οι επιπτώσεις σε βασικά οικονομικά μεγέθη (τιμές, απασχόληση, νεοεισερχόμενοι). Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που εξετάζονται αποτέλεσαν μέρος των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων της χώρας και δεσμεύσεις στο πλαίσιο των Μνημονίων Συνεργασίας. Πραγματοποιήθηκαν, ως επί το πλείστον, κατόπιν συστάσεων του ΟΟΣΑ, και αφορούν στους κλάδους της επεξεργασίας τροφίμων (αρτοποιεία και πρατήρια άρτου), του λιανικού εμπορίου (εμπορία βρεφικού γάλακτος, εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής και βιταμινών, προσφορές και εκπτώσεις) και των οικοδομικών υλικών (διακίνηση τσιμέντου).


   Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε διακρίνεται στην επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου πριν και μετά την ψήφιση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, την αποτίμηση των νομοθετικών ρυθμίσεων με τη χρήση του Οδηγού αξιολόγησης (toolkit) του ΟΟΣΑ, την κατάρτιση πινάκων που αποτυπώνουν τις προϋπάρχουσες ρυθμίσεις, καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν από τις νομοθετικές παρεμβάσεις και την αποτίμηση των επιπτώσεων σε σχέση με την είσοδο και έξοδο επιχειρήσεων από τον κλάδο, τη δημιουργία ή απώλεια θέσεων απασχόλησης και τις τιμές των σχετικών προϊόντων. Όσον αφορά στον προσδιορισμό των επιδράσεων χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες επιλέχθηκαν με γνώμονα τις διαφορετικού τύπου παρεμβάσεις που αξιολογήθηκαν, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους εξεταζόμενων αγορών καθώς και τη διαθεσιμότητα των στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών.

   Πατήστε εδώ